Menu

Eğitim Hizmetleri – Kurumsal

egitim

Araştırma Tasarımı, Planlanması ve Örneklem Seçimi

Eğitimin amacı : Araştırmalar, toplumdaki birimlerin tümü ya da bir bölümünü ele alarak bu birimlerin bir ya da birden fazla özelliğini ölçerek ya da sayarak değerlerini saptamak ve sayısal değerleri kullanarak belli sonuçlara ulaşmayı amaçlar; bu yüzden araştırma ya başlamadan önce araştırmayı tasarlamak, planlamak ve buna ilişkin örneklem seçimi büyük önem kazanmaktadır.

  • Araştırmanın Tasarımı

• Araştırma çeşitleri
• Gözlemsel Çalışmalar
• Kohort Çalışmalar
• Kesitsel Çalışmalar
• Teşhis testleri

  • Araştırmanın Planlanması

• Araştırmanın amacının belirlenmesi
• Araştırmada hipotezin belirlenmesi
• Örneklem büyüklüğünün belirlenmesi
• Önemlilik seviyesinin belirlenmesi

  • Örneklem Seçimi

• Uygun örnekleme yöntemini seçmek
• Grupların rasgele seçimi

Eğitim Süresi: 4 saat
Eğitim minimum 5 kişilik gruplara verilmektedir.
Eğitim sonunda sertifika verilmektedir.
 

Biyoistatistik Eğitimi (Sağlık Personeline Yönelik)

Sağlık personeli hem kendi yapacağı araştırmaların bilimsel olmasını sağlamak, hem de başkalarınca yapılan araştırmaları bilimsel olarak eleştirebilmek için yeterli istatistiksel bilgi, görüş ve beceriye sahip olmalıdır.

Eğitimin amacı: sağlık personeline tıbbı alanda çok büyük oranda kullanılan istatistiksel teknikleri; doğru şekilde, teorik açıklamalı ve uygulamalı örneklerle pekiştirilerek vermektir.

  • Sağlık alanında kullanılan parametrik testler

• Evren ortalamaları arasındaki farkın hipotez testi
• Bağımsız iki grupta student t testi
• Eşleştirilmiş iki grup arasındaki farkın t testi
• Tek yönlü Varyans analizi (Oneway anova test)
• Tekrarlı Ölçümlerde Varyans analizi (Repeated Measures test)
• Pearson korelasyon analizi

  • Sağlık alanında kullanılan nonparametrik testler

• Kolmogorov-Smirnov test
• İki grupta medyan testi
• İki evren oranı arasındaki farkın hipotez testi
• Dört gözlü ve çok gözlü düzende Ki kare testi
• Mann Whitney U testi
• Eşleştirilmiş iki grupta Wilcoxon işaret testi
• Kruskal Wallis test
• Friedman Test
• Sperman Korelasyon analizi

  • Sağlık alanında kullanılan Çok değişkenli analiz teknikleri

• Basit regresyon analizi
• Çoklu regresyon analizi
• Lojistik Regresyon analizi
• Faktör Analizi

  • Sağlık alanında kullanılan Sağkalım Analizi Yöntemleri

• Yaşam tablosu analizi (Life Table Analysis)
• Kaplan Meier Sağkalım analizi iki Sağkalım eğrisinin Karşılaştırması (Log Rank test)

Eğitim Süresi: 12 saat
Eğitim minimum 5 kişilik gruplara verilmektedir.
Eğitim sonunda sertifika verilmektedir.
 

Anket Hazırlama ve Değerlendirme Teknikleri Eğitimi

Kaliteli hizmet verebilmek için, beklentilerinin doğru tahmin edilmesi ve buna uygun hizmetin verilmesi gerekmektedir. Bunu sınamanın en güzel yolu ise anket uygulaması yaparak kişilerin fikrini almaktır. Buradan yola çıkarak, anketlerin hazırlanması aşamasında çok önemli bulunan ve çoğu kez atlanan anket hazırlama tekniklerini eğitimi , örnek anket uygulamaları ile destelenerek sorunlara verimli çözüm yollarını bulmayı amaçlar.

• Bilimsel araştırma öğeleri
• Veri türü
• Anket Yöntemi
• Anket türleri
• Anket formu hazırlama ilkeleri
• Anket formunun denemesi
• Verilerin toplanması
• Anketör seçme, yetiştirme ve yönetme
• Veri toplarken ortaya çıkabilecek cevap hataları
• Verilerin cetvellenmesi
• Verilerin analizi ve yorumlanması
• Ankette güvenilirlik ve geçerlilik incelemesi
• Anket sorularının tutarlılığının ölçülmesi

Eğitim Süresi: 12 saat
Eğitim minimum 5 kişilik gruplara verilmektedir.
Eğitim sonunda sertifika verilmektedir.