Menu

Sektörel (Eğitim, Spor vb.)

eğitim spor

Eğitim alanında yapılan çalışmaların değerlendirmelerinde istatistiğin yeri çok önem taşır. Eğitim sektöründe ölçme değerlendirme yapılabilmesi için genellikle anket uygulamaları kullanılır. Çalışmalarda nedensellik ve sonuçlara getirilecek yorumlar, doğru istatistik tekniklerin kullanımının önemini arttırmaktadır.

Spor alanında yapılan çalışmalara ait data, gerek elden gerekse internet üzerinde uygulanan anketlerden elde edilmekle beraber, sporcular üzerinde yapılan fiziksel ve demografik verilerden elde edilir. Bu yüzden spor alanında da istatistik son yıllarda oldukça önemli yer tutmakta ve kullanımı oldukça yaygınlaşmaktadır.

Eğitim gerekse spor alanlarında yapılan çalışmalara verdiğimiz istatistik desteği ve bu konudaki tecrübelerimiz ile EMPİAR olarak, sizler için zor olan bu süreci kolaylaştırmak amacıyla yanındayız….

Eğitim, Spor vb. Sektörel Çalışmalar Süreci

1. Örneklem Sayısının Belirlenmesi

Çalışmaya alınacak örneklem sayısının belirlenmesi (Power/Güç Analizi) Yöntemler:

 • Çalışma kriterlerini sağlayan evrenden örneklem seçimi yapılması.(Çalışma süresi baz alınarak hesaplanacaktır.)
 • Çalışmaya benzerlik gösteren literatüre atıf yapılarak belirlenmesi.
 • Pilot çalışma yapılarak belirlenmesi.
 • Cohen’in etki büyüklüğü kriterlerine göre belirlenmesi

2. Veri Girişi / Veri Tabanı Oluşturulması

Çalışma verilerinin toplanması, veritabanının oluşturulması (Excel, SPSS, NCSS vb. )

 • Veritabanın oluşturulması
 • Verilerin bilgisayar ortamına aktarılması – Anket girişlerinin yapılması
 • Veri girişinden kaynaklı ve/veya olgulara bağlı hataların düzenlenmesi
 • Keşfedici veri analizi (EDA) Uç değerlerin belirlenmesi /düzenlenmesi

3. Veri Analizi / İstatistiksel Değerlendirme

 • Değişkenlere ait dağılımların belirlenmesi

• Tanımlayıcı istatistiklerin belirlenmesi
• Boxplot grafik yöntemi
• Normallik analizi testleri
• Verilere gerekli dönüşümlerin uygulanması (Log, ln, Karekök ..)

 • İstenilen analizlere ait varsayımların incelenmesi (Homojenlik, Heteroscedasticity)
 • Grup sayısı ve değişkenlerin türünün belirlenmesi

yukarıdaki tüm kriterler göz önüne alınarak çalışma için kullanılacak istatistiksel analizlerin uygulanması.

4. Raporlama

 • Uygulanan analizlerden elde edilen sonuçların tablo haline getirilmesi
 • Tablolarda görülen sonuçların yazılı olarak yorumlanması
 • Elde edilen sonuçların grafik şeklinde gösterimi
 • Materyal-Method bölümünün istatistik incelemeler kısmının oluşturulması