Menu

Adli Tıp Çalışmaları

adli tıp

Adli Tıp uzmanları, yaralanma/ölüm/hukuki ihtilaf gibi durumlara ait adli soruşturmalarda olayların tıbbi yönlerini aydınlatmak için, kurban, şüpheli ve olaydan etkilenen üçüncü şahısların tıbbi durumunu dökümante ederler. Olayın niteliğine göre tek başlarına ya da diğer branş uzmanları ile konsülte ederek adli tıbbi raporlar hazırlarlar.

Bu nedenle, Adli tıp diğer tıp bilimlerine nazaran sosyolojik alanda toplanan verileri sebebiyle, değişik istatistik ve biyoistatistik analizleri gerektirir konulara sahiptir.
EMPİAR olarak, şimdiye kadar birçok Adli Tıp çalışmasını başarı ile tamamlamış halende aktif olarak hekimlerimizle birlikte adli tıp konularında yeni çalışmaları yürütmekteyiz. Tecrübemizle, çalışmaların istatistik aşamalarında, sizler için zor olan bu süreci kolaylaştırmak amacıyla yanınızdayız….

Adli Tıp Çalışmaları Süreci

1. Örneklem Sayısının Belirlenmesi

Çalışmaya alınacak örneklem sayısının belirlenmesi (Power/Güç Analizi) Yöntemler:

 • Çalışma kriterlerini sağlayan evrenden örneklem seçimi yapılması.(Çalışma süresi baz alınarak hesaplanacaktır.)
 • Çalışmaya benzerlik gösteren literatüre atıf yapılarak belirlenmesi.
 • Pilot çalışma yapılarak belirlenmesi.
 • Cohen’in etki büyüklüğü kriterlerine göre belirlenmesi

2. Veri Girişi / Veri Tabanı Oluşturulması

Çalışma verilerinin toplanması, veritabanının oluşturulması (Excel, SPSS, NCSS vb. )

 • Veritabanın oluşturulması
 • Verilerin bilgisayar ortamına aktarılması – Anket girişlerinin yapılması
 • Veri girişinden kaynaklı ve/veya olgulara bağlı hataların düzenlenmesi
 • Keşfedici veri analizi (EDA) Uç değerlerin belirlenmesi /düzenlenmesi

3. Veri Analizi / İstatistiksel Değerlendirme

 • Değişkenlere ait dağılımların belirlenmesi

• Tanımlayıcı istatistiklerin belirlenmesi
• Boxplot grafik yöntemi
• Normallik analizi testleri
• Verilere gerekli dönüşümlerin uygulanması (Log, ln, Karekök ..)

 • İstenilen analizlere ait varsayımların incelenmesi (Homojenlik, Heteroscedasticity)
 • Grup sayısı ve değişkenlerin türünün belirlenmesi

yukarıdaki tüm kriterler göz önüne alınarak çalışma için kullanılacak istatistiksel analizlerin uygulanması.

4. Raporlama

 • Uygulanan analizlerden elde edilen sonuçların tablo haline getirilmesi
 • Tablolarda görülen sonuçların yazılı olarak yorumlanması
 • Elde edilen sonuçların grafik şeklinde gösterimi
 • Materyal-Method bölümünün istatistik incelemeler kısmının oluşturulması