Menu

Anket Danışmanlığı

Anket Hazırlama

Anket uygulamaları her alanda, kişilerin düşünce ve duygularını ve önerilerini saptamak, belli konulardaki tutumlarını incelemek üzere yazılı olarak hazırlanan soru listelerinde oluşur.

Anket hazırlama aşamasında, içerik, anket yöntemi, türü, soru sayısının ve sorulacak soru tiplerinin belirlenmesi, anket süresi gibi kriterler göz önüne alınmalıdır. Bu aşamada alınacak profesyonel yardım sonuca kadar geçen süreçte çok faydalı olacaktır.
Anketin bilimsel değer taşıması için, doğru ve güvenilir istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmesi gereklidir. Anket uygulamaları zahmetli ve zaman alıcıdır. Anketlere cevap vermede, geçerli ve güvenli sonuç alınması beklenir ancak, uygulamalarda, anketi ciddiye almamak, eksik cevaplamak, tüm şıkları okumadan aynı bölüme işaretlemek gibi sebeplerle anket çalışmalarında data toplandıktan sonra veri girişinden kaynaklı ve/veya olgulara bağlı hataların düzenlenmesi büyük önem taşır.

Anket Hazırlama ve Değerlendirme Teknikleri Eğitimi veren bir kurum olan EMPİAR İstatistik, anket konusunda da deneyimli uzman kadrosu ile sizler için zor olan bu süreci kolaylaştırmak amacıyla yanı başınızdadır…

Anket Hazırlama ve Değerlendirme Teknikleri Eğitimi

Ölçek Geliştirme

Bir konu üzerinde fikir sahibi olunabilmek, bir özelliği ölçmek için geliştirilen anketlere/araçlara ölçek denir. Ölçekte bireyler değil, bireylerin belli özellikleri ölçülmeye çalışılır. Ölçeği hazırlayan kişinin konuya ilişkin bilgi düzeyinin oldukça iyi olması, bunun yanısıra bu konuda uzman kişilere görüş sorulması gerekir. Ölçek geliştirme çalışmaları, uzun soluklu bir süreci gerektirir.

Ölçekler tamamen konuya endeksli kendinizin oluşturacağı, likert tipli bir anket olabilir. Bunun yanısıra yurt dışında hazırlanıp, geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış, ancak Türkiye uyarlaması yapılmamış olan ölçeklerde mevcuttur. Her iki yönetmede de izlenecek yol benzer olmakla beraber, bazı farklılıklar gösterir.

Ölçekler tıpta en fazla psikiyatri, hemşireliklere yönelik çalışmalarda kullanılırken son zamanlarda cerrahi branşlarda yaşam kalitesini sorgulayan ölçeklerde kullanılmaktadır. Bunun yanısıra eğitim alanında ve sosyal çalışmalarda çokça ölçek kullanımı mevcuttur.

Ölçek çalışmalarında;

  • Madde Oluşturma Aşaması (Yeni oluşturulan ölçek için geçerli)

– Soruların net ve anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir.
– Anket içerisinde bazı sorular farklı soruş biçimleriyle yer almalı, hatta tersten sorulmalıdır. Bu sorulara ilişkin korelasyonlar bize anketin doğru anlaşılıp anlaşılmadığı hakkında fikir verir.

  • Yurt dışında yapılmış bir ölçekte ise maddelere ilişkin aşamalar farklıldır

– Ölçeğin sorularının öncelikle uzman kişilerce dilimize çevrilmesi gerekir
– Türkçeye çevrilen ölçek metni farklı bir kişi tarafından tekrar, alındığı ülkenin diline çevrilmesi gereklidir.

  • Uzman Görüşüne Başvurma Aşaması

– Yeni anket geliştirilirken en az beş uzman görüşü alınmalıdır.
– Yurt dışından alınan bir anketin soru bazlı incelemelerinde, sorulardaki anlam farklılıkları uzmanlarca incelenmelidir.

  • Ön Deneme Aşaması

– Soruların doğru anlaşılıp anlaşılmadığını test eder,
– Yeni geliştirilen ölçekte aynı gruba test tekrar test uygulaması yapılmalı, yapı geçerliliği incelenmelidir. Tutarsız olan sorular anlam ve içerik açısından tekrar incelenmelidir.

  • Geçerlilik ve Güvenirlik Hesaplama Aşaması

– Geçerliliği düşük çıkan soruların doğru anlaşılmadığı görülmüş olup soru tekrar incelemeye alınır.

  • Sorular konusunda temizleme işlemi yapıldıktan sonra Açıklayıcı ve doğrulayıcı Faktör analizi uygulamaları yapılarak ölçeğin kaç faktör altında toplanabileceği incelenir. Bu aşamada da en ideal faktör analizi sonucunu yakalayabilmek için birçok kez deneme yapılır.
  • Faktör analizi aşamasında da yine faktör yükleri birbirine yakın olanlar veya hiçbir faktöre oturtulamayan sorular dışlanarak tekrar uygulama yapılır.
  • Elde edilen faktörlere ve ölçeğe ilişkin detaylı bilgi yazılması, daha sonra aynı ölçeği kullanacak olanlar için çok önem taşır.